Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Zmiany dot. kompensaty dla ofiar przestępstw

Trwają prace parlamentarne nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Projekt dotyczy poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy, usunięcia lub zmiany przepisów niejasnych, sprzecznych z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, dodania unormowań, które m.in. podwyższą maksymalną kwotę kompensaty, umożliwią domaganie się zaliczki na poczet koniecznych wydatków bieżących, wydłużą termin do składania wniosku o wypłatę kompensaty. Projekt jest procedowany w podkomisji nadzwyczajnej. 13 maja 2015 r. odbyła się dyskusja ogólna o proponowanych zmianach.

Fundacja monitoruje prace parlamentarne nad tym projektem>>