Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W dniu 25 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która wprowadza w każdym powiecie obowiązek posiadania punktów pomocy nieodpłatnej prawnej. Pomoc udzielana będzie osobom spełniającym warunki określone w ustawie, czyli mającym przyznane świadczenie z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, będącym weteranami lub kombatantami, mającym do 25 lat lub od 65 lat oraz którzy wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty.

Pomoc będzie udzielana przez adwokatów i radców prawnych lub przez organizacje pozarządowe, w których porad mogą udzielać także magistrzy prawa oraz doradcy podatkowi.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Część przepisów weszła w życie już w dniu 31.08.2015 r. Dotyczą one podpisania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i okręgowymi izbami radców prawnych oraz ogłoszenia konkursów na powierzenie zadania prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Ostateczny termin wyboru organizacji pozarządowych mija, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, w dniu 15 grudnia 2015 r.

Ustawa w całości wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Fundacja monitorowała proces legislacyjny od projektu przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości do zakończenia prac w parlamencie.

Pełna treść przepisów znajduje się TUTAJ>>