Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Ustawa o zdrowiu publicznym

Fundacja zgłosiła swoje uwagi do projektu ustawy o zdrowiu publicznym, przekazanego do konsultacji społecznych.

Zdaniem Fundacji projekt nie uwzględnia w Narodowym Planie Zdrowia profilaktyki zagrożeń dla zdrowia dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych. Ma to istotne znaczenie w kontekście profilaktyki krzywdzenia małoletnich. Najmłodsze z nich (w wieku od 0 do 6 roku życia) nie zawsze pozostają pod opieką jakiejkolwiek instytucji opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej. Często jedynym miejscem, z którym są w stałym kontakcie, jest służba zdrowia. Zdaniem Fundacji, by  umożliwić odpowiednie działania lekarzy, pielęgniarek, położnych w tym zakresie, należy stworzyć rozwiązanie systemowe. Narodowy Plan Zdrowia byłby idealnym miejscem, w którym profilaktyka krzywdzenia dzieci ujęta zostałaby jako zadanie państwa z zakresu zdrowia publicznego.

Fundacja zwróciła się także o poszerzenie udziału organizacji pozarządowych w zespołach opiniodawczo-doradczych oraz Radzie do spraw Zdrowia Publicznego, których utworzenie przewiduje projekt.

Fundacja będzie monitorować dalsze prace legislacyjne nad projektem, zgłosiła także zainteresowanie tymi pracami w trybie ustawy o działalności lobbingowej.

Treść projektu ustawy>>

Treść wystąpienia Fundacji>>