Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Rada Ekspertów przy FDN

Od 2013 r. działa Rada Ekspertów przy Fundacji Dzieci Niczyje.

Powstała z połączenia trzech dotychczas funkcjonujących przy Fundacji rad: Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci - Ofiar Przestępstw, Rady Ekspertów ds. Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci oraz Rady Ekspertów ds. Dzieci – Ofiar Handlu.

Zadaniem Rady jest:

  • diagnoza sytuacji dzieci w Polsce,
  • konsultowanie i inicjowaniem zmian ustawodawczych gwarantujących lepszą ochronę ich praw,
  • promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Do udziału w Radzie Fundacja Dzieci Niczyje zaprosiła ekspertów z dziedzin związanych z ochroną dzieci ich praw (przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz zawodów prawniczych, władz lokalnych i centralnych, instytucji i organizacji zajmujących się opieką nad dziećmi, przedstawicieli zawodów medycznych, biegłych sądowych, mediatorów oraz przedstawicieli nauki).

Członkowie Rady działają niezależnie i nie pozostają w żadnym stosunku zależności z Fundacją Dzieci Niczyje.

Członkowie Rady Ekspertów przy Fundacji Dzieci Niczyje

Andrzej Augustyniak–Ministerstwo Sprawiedliwości

dr Elżbieta Buczkowska–Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Elżbieta Czyż - Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Irena Dawid-Olczyk - Fundacja La Strada

Ewa Falkowska - Polski Komitet Narodowy UNICEF

Maria Glegoła-Szczap – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

dr hab. Teresa Jackowska - Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

dr Grażyna Kmita - Instytut Matki i Dziecka

dr hab. Maria Kolankiewicz - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Pedagogicznych

Agnieszka Kosowicz - Polskie Forum Migracyjne

Danuta Kuciewicz –Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

prof. Andrzej Marciński - profesor nauk medycznych

Emilia Naumann – adwokat

dr Aneta Nitsch-Osuch - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Małgorzata Pomarańska– Bielecka - prokurator

Teresa Sierawska - Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Jolanta Sobczak –Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Barbara Sternik -Drążek – prokurator

Tamara Uliasz - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Anna Wesołowska - sędzia

Z ramienia Fundacji Dzieci Niczyje w spotkaniach Rady Ekspertów uczestniczą:

dr Monika Sajkowska– Prezeska Zarządu Fundacji

Alicja Budzyńska - biegły sądowy, koordynator Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”

Jolanta Zmarzlik - pedagog, specjalista ds. ochrony dzieci

Maria Keller-Hamela - psycholog, dyrektor ds. współpracy zagranicznej,

Olga Trocha– prawnik, sekretarz Rady

 

Spotkania Rady Ekspertów

Data spotkania: 24 lutego 2016 r.

Sprawozdanie ze spotkania >>

 

Data spotkania: 18 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie ze spotkania >>

 

Data spotkania: 15 października 2014 r.

Tematem spotkania było zagadnienie żebractwa dzieci. Przedstawione zostały regulacje prawne oraz wstępne wyniki badań, które w tym zakresie przeprowadziła Fundacja Dzieci Niczyje.

Sprawozdanie ze spotkania >>

Data spotkania: 10 września  2014 r.

Tematem spotkania były:

  • Standardy opiniowania sądowego dotyczącego przesłuchań małoletniego w trybie art. 185 a -c Kodeksu postępowania karnego
  • Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym
  • Standardy miejsca  przesłuchania dziecka.

Sprawozdanie ze spotkania >>

Data spotkania: 23 kwietnia 2014 r.

Tematem spotkania była sytuacja  dziecka migrujących za pracą rodziców oraz wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym. Członkowie Rady Ekspertów rozpoczęli pracę nad standardami wysłuchania dziecka.

Sprawozdanie ze spotkania >>

Data spotkania:26 marca 2014 r.

Tematem spotkania Rady Ekspertów był projekt wystąpienia w sprawie założeń do ustawy o biegłych sądowych. Uczestnicy Rady szczególną uwagę poświecili kwestią kwalifikacji biegłych, ich doszkalania oraz weryfikacji poziomu ich usług. Zgodzili się, iż działalność biegłych sądowych powinna podlegać stałemu nadzorowi, a każdy przypadek nadużyć lub braku kompetencji powinien być zgłaszany przez organ zlecający Prezesowi Sądu Okręgowego.

Sprawozdanie ze spotkania >>

Projekt wystąpienia FDN >>

Treść założeń do ustawy >>

Data spotkania: 19 stycznia 2014 r.

Tematem spotkania Rady Ekspertów były propozycje zmian w prawie w zakresie sytuacji dzieci cudzoziemskich w Polsce. Propozycje zmian są kierowane przez organizacje pozarządowe zajmujące się  pomocą cudzoziemcom na terenie Polski i wnikają  m.in. z konieczności dostosowania polskiego prawa do Dyrektywy 2011/36/UE z 5.4.2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar.

Sprawozdanie ze spotkania>>

Data spotkania: 11 grudnia 2013 r.

Tematem spotkania Rady Ekspertów były stan wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw: Dyrektywy 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej oraz Dyrektywy 2011/36/UE z 5.4.2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 

Data spotkania: 30 października 2013 r.

Tematem spotkania Rady Ekspertów była sytuacja dzieci cudzoziemskich bez opieki w Polsce. Rada dyskutowała o problemach związanych z pieczą zastępczą zapewnianą ww. dzieciom, finansowaniu ich pobytu w Polsce, kwestii reprezentacji małoletnich cudzoziemców w postępowaniach ich dotyczących oraz dostępu do procesu usamodzielnienia.

Gośćmi Rady byli przedstawiciele Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Fundacja i działająca przy niej Rada przyłączą się do postulatów SIP w zakresie niezbędnych zmian w KRiO oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prace nad tymi postulatami będą kontynuowane.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 

 


 

Data spotkania: 3 lipca 2013 r.

Rada Ekspertów zakończyła prace nad dokumentem „Standardy postępowania z dzieckiem uczestniczącym w postępowaniu karnym”. Rada postuluje, by dokument ten stał się wiążący dla prokuratorów prowadzących postępowania z udziałem małoletnich”.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 


 

Data spotkania: 4 czerwca 2013 r.

Rada Ekspertów kontynuowała prace nad standardami postępowania prokuratorów w sprawach z udziałem dzieci.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 


 

Data spotkania: 21 maja 2013 r.

Rada Ekspertów zajęła się opiniowaniem przygotowanego po poprzednich spotkaniach grupy roboczej dokumentu dotyczącego standardów postępowania prokuratorów w sprawach z udziałem dzieci. Prace Rady nad ww. dokumentem będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach.

Sprawozdanie ze spotkania>> 

 


 

Data spotkania: 9 kwietnia 2013 r.

Spotkanie grupy roboczej Rady Ekspertów miało na celu wypracowanie wstępnego projektu standardów postępowania z dzieckiem uczestniczącym w postępowaniu karnym. W spotkaniu wzięli udział psychologowie z Rady Ekspertów oraz przedstawiciel Prokuratury Generalnej.

 


 

Data spotkania: 29 stycznia 2013 r.

Odbyło się spotkanie grupy roboczej Rady Ekspertów związane z rozpoczęciem prac nad projektem standardów postępowania prokuratorów w sprawach z udziałem dzieci. Przygotowany został wstępny zarys zagadnień, które powinny zostać uregulowane w standardach.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 


 

Spotkania Rad Ekspertów w latach 2009-2012: