Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Rada Ekspertów przy FDN

Od 2013 r. dzia?a Rada Ekspertów przy Fundacji Dzieci Niczyje.

Powsta?a z po??czenia trzech dotychczas funkcjonuj?cych przy Fundacji rad: Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci - Ofiar Przest?pstw, Rady Ekspertów ds. Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci oraz Rady Ekspertów ds. Dzieci – Ofiar Handlu.

Zadaniem Rady jest:

  • diagnoza sytuacji dzieci w Polsce,
  • konsultowanie i inicjowaniem zmian ustawodawczych gwarantuj?cych lepsz? ochron? ich praw,
  • promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Do udzia?u w Radzie Fundacja Dzieci Niczyje zaprosi?a ekspertów z dziedzin zwi?zanych z ochron? dzieci ich praw (przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo?ci, organów ?cigania oraz zawodów prawniczych, w?adz lokalnych i centralnych, instytucji i organizacji zajmuj?cych si? opiek? nad dzie?mi, przedstawicieli zawodów medycznych, bieg?ych s?dowych, mediatorów oraz przedstawicieli nauki).

Cz?onkowie Rady dzia?aj? niezale?nie i nie pozostaj? w ?adnym stosunku zale?no?ci z Fundacj? Dzieci Niczyje.

Cz?onkowie Rady Ekspertów przy Fundacji Dzieci Niczyje

Andrzej Augustyniak–Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

dr El?bieta Buczkowska–Naczelna Izba Piel?gniarek i Po?o?nych

El?bieta Czy? - Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka

Irena Dawid-Olczyk - Fundacja La Strada

Ewa Falkowska - Polski Komitet Narodowy UNICEF

Maria Glego?a-Szczap – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

dr hab. Teresa Jackowska - Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Teresa Ja?kiewicz-Obydzi?ska – Zak?ad Psychologii S?dowej Instytutu Ekspertyz S?dowych w Krakowie

dr Gra?yna Kmita - Instytut Matki i Dziecka

dr hab. Maria Kolankiewicz - Uniwersytet Warszawski, Wydzia? Nauk Pedagogicznych

Agnieszka Kosowicz - Polskie Forum Migracyjne

Danuta Kuciewicz –Biuro Polityki Spo?ecznej Urz?du m.st. Warszawy

prof. Andrzej Marci?ski - profesor nauk medycznych

Emilia Naumann – adwokat

dr Aneta Nitsch-Osuch - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ma?gorzata Pomara?ska– Bielecka - prokurator

Teresa Sierawska - Biuro Polityki Spo?ecznej Urz?du m.st. Warszawy

Jolanta Sobczak –Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Barbara Sternik -Dr??ek – prokurator

Tamara Uliasz - Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej

Anna Weso?owska - s?dzia

Z ramienia Fundacji Dzieci Niczyje w spotkaniach Rady Ekspertów uczestnicz?:

dr Monika Sajkowska– Prezeska Zarz?du Fundacji

Alicja Budzy?ska - bieg?y s?dowy, koordynator Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”

Jolanta Zmarzlik - pedagog, specjalista ds. ochrony dzieci

Maria Keller-Hamela - psycholog, dyrektor ds. wspó?pracy zagranicznej,

Olga Trocha– prawnik, sekretarz Rady

 

Spotkania Rady Ekspertów

Data spotkania: 24 lutego 2016 r.

Sprawozdanie ze spotkania >>

 

Data spotkania: 18 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie ze spotkania >>

 

Data spotkania: 15 pa?dziernika 2014 r.

Tematem spotkania by?o zagadnienie ?ebractwa dzieci. Przedstawione zosta?y regulacje prawne oraz wst?pne wyniki bada?, które w tym zakresie przeprowadzi?a Fundacja Dzieci Niczyje.

Sprawozdanie ze spotkania >>

Data spotkania: 10 wrze?nia  2014 r.

Tematem spotkania by?y:

  • Standardy opiniowania s?dowego dotycz?cego przes?ucha? ma?oletniego w trybie art. 185 a -c Kodeksu post?powania karnego
  • Wys?uchanie dziecka w post?powaniu cywilnym
  • Standardy miejsca  przes?uchania dziecka.

Sprawozdanie ze spotkania >>

Data spotkania: 23 kwietnia 2014 r.

Tematem spotkania by?a sytuacja  dziecka migruj?cych za prac? rodziców oraz wys?uchanie dziecka w post?powaniu cywilnym. Cz?onkowie Rady Ekspertów rozpocz?li prac? nad standardami wys?uchania dziecka.

Sprawozdanie ze spotkania >>

Data spotkania:26 marca 2014 r.

Tematem spotkania Rady Ekspertów by? projekt wyst?pienia w sprawie za?o?e? do ustawy o bieg?ych s?dowych. Uczestnicy Rady szczególn? uwag? po?wiecili kwesti? kwalifikacji bieg?ych, ich doszkalania oraz weryfikacji poziomu ich us?ug. Zgodzili si?, i? dzia?alno?? bieg?ych s?dowych powinna podlega? sta?emu nadzorowi, a ka?dy przypadek nadu?y? lub braku kompetencji powinien by? zg?aszany przez organ zlecaj?cy Prezesowi S?du Okr?gowego.

Sprawozdanie ze spotkania >>

Projekt wyst?pienia FDN >>

Tre?? za?o?e? do ustawy >>

Data spotkania: 19 stycznia 2014 r.

Tematem spotkania Rady Ekspertów by?y propozycje zmian w prawie w zakresie sytuacji dzieci cudzoziemskich w Polsce. Propozycje zmian s? kierowane przez organizacje pozarz?dowe zajmuj?ce si?  pomoc? cudzoziemcom na terenie Polski i wnikaj?  m.in. z konieczno?ci dostosowania polskiego prawa do Dyrektywy 2011/36/UE z 5.4.2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi lud?mi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar.

Sprawozdanie ze spotkania>>

Data spotkania: 11 grudnia 2013 r.

Tematem spotkania Rady Ekspertów by?y stan wdro?enia do polskiego porz?dku prawnego dwóch unijnych dyrektyw: Dyrektywy 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dzieci?cej oraz Dyrektywy 2011/36/UE z 5.4.2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi lud?mi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 

Data spotkania: 30 pa?dziernika 2013 r.

Tematem spotkania Rady Ekspertów by?a sytuacja dzieci cudzoziemskich bez opieki w Polsce. Rada dyskutowa?a o problemach zwi?zanych z piecz? zast?pcz? zapewnian? ww. dzieciom, finansowaniu ich pobytu w Polsce, kwestii reprezentacji ma?oletnich cudzoziemców w post?powaniach ich dotycz?cych oraz dost?pu do procesu usamodzielnienia.

Go??mi Rady byli przedstawiciele Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Fundacja i dzia?aj?ca przy niej Rada przy??cz? si? do postulatów SIP w zakresie niezb?dnych zmian w KRiO oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej. Prace nad tymi postulatami b?d? kontynuowane.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 

 


 

Data spotkania: 3 lipca 2013 r.

Rada Ekspertów zako?czy?a prace nad dokumentem „Standardy post?powania z dzieckiem uczestnicz?cym w post?powaniu karnym”. Rada postuluje, by dokument ten sta? si? wi???cy dla prokuratorów prowadz?cych post?powania z udzia?em ma?oletnich”.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 


 

Data spotkania: 4 czerwca 2013 r.

Rada Ekspertów kontynuowa?a prace nad standardami post?powania prokuratorów w sprawach z udzia?em dzieci.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 


 

Data spotkania: 21 maja 2013 r.

Rada Ekspertów zaj??a si? opiniowaniem przygotowanego po poprzednich spotkaniach grupy roboczej dokumentu dotycz?cego standardów post?powania prokuratorów w sprawach z udzia?em dzieci. Prace Rady nad ww. dokumentem b?d? kontynuowane na kolejnych spotkaniach.

Sprawozdanie ze spotkania>> 

 


 

Data spotkania: 9 kwietnia 2013 r.

Spotkanie grupy roboczej Rady Ekspertów mia?o na celu wypracowanie wst?pnego projektu standardów post?powania z dzieckiem uczestnicz?cym w post?powaniu karnym. W spotkaniu wzi?li udzia? psychologowie z Rady Ekspertów oraz przedstawiciel Prokuratury Generalnej.

 


 

Data spotkania: 29 stycznia 2013 r.

Odby?o si? spotkanie grupy roboczej Rady Ekspertów zwi?zane z rozpocz?ciem prac nad projektem standardów post?powania prokuratorów w sprawach z udzia?em dzieci. Przygotowany zosta? wst?pny zarys zagadnie?, które powinny zosta? uregulowane w standardach.

Sprawozdanie ze spotkania>>

 


 

Spotkania Rad Ekspertów w latach 2009-2012: