Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Pomoc i informacja prawna

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt budzi, zwłaszcza w środowisku organizacji pozarządowych, bardzo duże wątpliwości. Także Fundacja wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec proponowanego ukształtowania systemu pomocy prawnej. Głównymi argumentami przeciwko nowym regulacjom jest zbyt wąski katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy prawnej oraz przyznanie prawa do jej udzielania wyłącznie adwokatom i radcom prawnym, z pominięciem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Fundacja monitoruje prace nad ustawą>>