Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Kwestionariusz do oceny potrzeb pokrzywdzonych

W dniu 9 listopada 2015 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Wojciech Węgrzyn zaakceptował wzór Kwestionariusza oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony.

Przygotowanie kwestionariusza stanowi realizację obowiązku wskazanego w art. 22 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Kwestionariusz ma być narzędziem wspomagającym ocenę szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym oraz ma pomóc w podjęciu decyzji o niezbędnej i właściwej formie pomocy dla osoby pokrzywdzonej.

Pan Minister wystąpił również do Prokuratora Generalnego oraz Komendanta Głównego Policji z prośbą o włączenie kwestionariusza do praktyki działania organów postępowania karnego.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka zwrócił się także do Departamentu Legislacyjnego o podjęcie działań w kierunku zmiany KPK poprzez wprowadzenie instytucji indywidualnej oceny potrzeb pokrzywdzonego .

Obecnie trwają prace nad zmianami w Komentarzu do kwestionariusza. Komentarz oraz wzór kwestionariusza zostanie wkrótce umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Fundacja Dzieci Niczyje brała udział w pracach nad kwestionariuszem w ramach Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.