Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Implementacja dyrektyw unijnych w zakresie ochrony praw dzieci – ofiar przestępstw

Fundacja prowadziła w latach 2012-2014 monitoring wdrażania do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

 • Dyrektywy 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (implementacja do dnia 18 grudnia 2013 r.)

          Tekst dyrektywy >>

 • Dyrektywy 2011/36/UE z 5.4.2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (implementacja do dnia 6 kwietnia 2013 r.)

          Tekst dyrektywy >>

Fundacja przeprowadziła w ramach tych działań analizę zgodności prawa polskiego z ww. dyrektywami:

 • Ekspertyza prawna w przedmiocie zgodności prawa polskiego z przepisami ww. dyrektyw, dr Joanna Mierzwińska-Lorencka

          Pełny tekst ekspertyzy prawnej >>

          Wnioski de lege ferenda z ekspertyzy prawnej >>

Najważniejsze postulaty Fundacji związane z wdrożeniem ww. dyrektyw

 

Jednocześnie przepisy prawa polskiego analizowane są pod kątem zgodności z dyrektywą 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (implementacja do dnia 16 listopada 2015 r.).

Tekst dyrektywy>>

Postęp wdrożenia ww. aktów prawnych do polskiego porządku prawnego w ujęciu tematycznym oraz działania Fundacji w tym zakresie:

 

Prawo karne materialne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (nr UC72)

Treść projektu (etap założeń do projektu) >>

Treść projektu (etap projektu ustawy)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • Wejście w życie ustawy  - 26 maja 2014 r.

 • Prezydent podpisał ustawę – 18 kwietnia 2014 r. Ustawa wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu.

 • przekazanie ustawy do prezydenta  - 20 marca 2014 r.

 • posiedzenie senatu, uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - 20 marca 2014 r.

 • posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z poprawkami - 13 marca 2014 r.

 • przekazanie ustawy Prezydentowi - 24 lutego 2014 r.

 • przekazanie uchwalonej ustawy Marszałkowi Senatu. - 21 lutego 2014 r.

 • III czytanie na posiedzeniu Sejmu, uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. - 21 lutego 2014 r.

 • II czytanie na posiedzeniu Sejmu, przekazanie do III czytania - 20 lutego 2014 r.

 • drugie posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przyjęcie poprawek Podkomisji, przesłanie projektu do sejmu z wnioskiem o uchwalenie projektu ustawy. - 19 lutego 2014 r.

 • posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu - 13 lutego 2014 r.

 • posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu - 5 lutego 2014 r.

 • pierwsze czytanie w Sejmie, skierowanie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - 22 stycznia 2014 r.

 • skierowanie projektu do Sejmu (druk nr 2016) - 17 grudnia 2013 r.

 • założenia do projektu ustawy (nr ZC25) przyjęte przez Radę Ministrów - 11 września 2012 r.

 • konsultacje społeczne projektu ustawy (nr UC72) - 3 grudnia 2012 r.

 • konsultacje społeczne (UC72) – 22 lipca 2013 r. do 7 sierpnia

UWAGA: Prace nad ustawą zakończone.

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości

Uwagi FDN do projektu (grudzień 2012 r.)>>
Uwagi FDN do projektu (wrzesień 2013 r.)>>

 

Tekst uchwalonej ustawy >>

 


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (nr UC73)

Treść projektu (etap przedparlamentarny)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • skierowanie do konsultacji społecznych – 14 stycznia 2013 r.

 • ustalenia w Stałym Komitecie Rady Ministrów – luty 2013 r.

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości

UWAGA: Prace nad ustawą zakończone, więcej informacji TUTAJ>>

 


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (nr UD108)

Treść projektu (etap przedparlamentarny)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • rozpatrzenie zmian do projektu ustawy na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego - 3 lipca 2014 r.
 • obrady podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego - 24 czerwca 2014 r.
 • pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu - skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w I czytaniu, wynik: 142 za, 292 przeciw, 4 wstrzymało się - 10 czerwca 2014 r.
 • skierowanie do I czytania na posiedzeniu sejmu - 20 maja 2014 r.
 • wpłynięcie projektu do Sejmu (druk nr 2339) - 15 maja 2014 r.
 • udostępnienie uwag podmiotów biorących udział w konsultacjach społecznych – styczeń 2014 r.
 • konsultacje społeczne projektu ustawy (nr UD108) – 16 grudnia 2013 r.

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości

UWAGA: Niniejszy projekt w zakresie zmian w części ogólnej k.k. wykorzystuje rozwiązania projektu nowelizacji k.k. opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.

Uwagi FDN do projektu (styczeń 2014 r.) >>

Postępowanie karne – ochrona małoletnich ofiar wybranych przestępstw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 870)

Treść projektu (etap przedparlamentarny)>>

Treść projektu (prace parlamentarne)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • skierowanie do Sejmu - 8 listopada 2012 r.
 • pierwsze czytanie w Sejmie - 7 grudnia 2012 r.
 • skierowanie do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach – 7 grudnia 2012 r.
 • skierowanie do podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego – 13 grudnia 2012 r.
 • posiedzenie podkomisji – 22 stycznia 2013 r.
 • posiedzenia podkomisji – od 14 marca 2013 r.
 • drugie  czytanie na posiedzeniu Sejmu - 27 sierpnia 2013 r.
 • uchwalenie ustawy – 30 sierpnia 2013 r
 • podpisanie ustawy – 17 października 2013 r

 • wejście w życie - 1 lipca 2015 r.(Dz.U. 2013 poz. 1247)

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości

UWAGA: Prace nad ustawą zakończone.


 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy nr 998)

Treść projektu (etap parlamentarny)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • skierowanie do Sejmu - 23 listopada 2012 r.
 • pierwsze czytanie w Sejmie – 23 stycznia 2013 r.
 • skierowanie do podkomisji stałej ds. nowelizacji prawa karnego – 24 stycznia 2013 r.
 • wysłuchanie opinii ekspertów – 6 lutego 2013 r.
 • dyskusja ogólna – 5 marca 2013 r.
 • Posiedzenie podkomisji sejmowej - 22 marca 2013 r.
 • Posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. zmian w kodyfikacjach – 17 kwietnia 2013 r. (przyjęcie sprawozdania podkomisji, opis przyjętych zmian>>
 • prace w Senacie - wniesiono poprawki. Stanowisko Senatu z 7 czerwca 2013 r.>>
 • rozpatrzenie stanowiska Senatu, uchwalenie ustawy – 13 czerwca 2013 r.
 • podpisanie ustawy przez Prezydenta – 8 lipca 2013 r.
 • opublikowanie ustawy – 26 lipca 2013 r., adres publikacyjny: Dz. U. z 2013 r., poz. 849
 • wejście w życie: 27 stycznia 2014 r. (zob. przepisy przejściowe)

  Informacja o ustawie>>
  Opinia FDN do druku sejmowego nr 998 >>

UWAGA: Prace nad ustawą zakończone

Inne akty prawne

Projekt założeń do projektu ustawy o biegłych sądowych

Treść projektu>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • założenia do projektu ustawy, konsultacje społeczne założeń - do 5 listopada 2012 r.
 • ponowne konsultacje społeczne założeń do ustawy – 16 września 2013 r.

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości

Wystąpienie FDN >>

Drugie wystąpienie FDN>>


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1130)

Treść projektu (etap prac parlamentarnych)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • skierowanie do Sejmu – 15 lutego 2013 r.
 • pierwsze czytanie w komisjach - 7 marca 2013 r.
 • II czytanie na posiedzeniu Sejmu - 23 lipca 2013 r.
 • III czytanie w Sejmie, uchwalenie ustawy - 26 lipca 2013
 • Skierowanie do Senatu – 26 lipca 2013 r.
 • Uchwalenie ustawy – 30 sierpnia 2013 r.

 • Podpisanie ustawy - 19 września 2013 r.
 • Wejście w życie zmian - 2 stycznia 2014 r. (Dz.U. 2013 poz. 1165)

UWAGA: Prace nad ustawą zakończone

Informacje o nowelizacji>>

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwości

 


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej (druk senacki nr 226)

Treść projektu (etap inicjatywy ustawodawczej Senatu) >>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy – 7 marca 2013 r.
 • skierowano do I czytania w komisjach (druk sejmowy nr 1250) - 9 kwietnia 2013 r.

Podmiot odpowiedzialny: Senat

 


 

Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (UD73)

Treść projektu przekazanego do konsultacji społecznych>>

Treść projektu wniesionego do Sejmu>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • konsultacje społeczne ustawy: 15 kwietnia 2013 r.
 • przyjęcie przez Radę Ministrów – 9 lipca 2013 r.
 • skierowanie na I czytanie w nadzwyczajnej komisji sejmowej (druk sejmowy nr 1577) – 26 lipca 2013 r.
 • II i III czytanie projektu - 22 i 23 października 2013 r.
 • przekazanie do Senatu - 24 października 2013 r.
 • uchwalenie ustawy – 22 listopada 2013 r.
 • przekazanie ustawy do podpisu prezydenta  -  25 listopada 2013
 • podpisanie ustawy przez rezydenta -  13 grudnia 2013
 • ogłoszenie ustawy  – 7 stycznia 2014 r. adres publikacyjny: Dz. U z 2014 poz. 24
 • data wejścia w życie – 22 stycznia 2014 r.

Uwaga: Prace nad ustawą zakończone.

Treść ustawy >>

 


 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk sejmowy 806)

 • skierowanie do sejmowej komisji nadzwyczajnej – 9 listopada 2012 r.
 • wysłuchanie publiczne – 10 grudnia 2013 r.
 • II czytanie w Sejmie – 4 kwietnia 2013 r.
 • III czytanie w Sejmie – 19 kwietnia 2013 r.
 • stanowisko Senatu – 16 maja 2013 r.
 • uchwalenie ustawy – 13 czerwca 2013 r.
 • ogłoszenie ustawy – 23 lipca 2013 r., adres publikacyjny: Dz.U. z 2013 r., poz. 829

UWAGA: Zakończone prace nad ustawą.

Opis zmian wprowadzanych ustawą TUTAJ>>

 


 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Fundacja aktywnie uczestniczy w opracowywaniu postulatów dotyczących zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Postulaty te wypracowywane są w toku prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. W pracach tych stale uczestniczy Justyna Podlewska – koordynator działu prawnego Fundacji.

Przebieg prac nad zmianami:

 

 • Posiedzenie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej - 10 września – 1 października 2013 r.

Wypracowane przez Zespół Monitorujący propozycje zmian w ustawie>> 


 

Zmiany pozalegislacyjne

 

Standardy postępowania dla profesjonalistów pracujących z dziećmi:

1. Prokuratorzy:

Standardy postępowania z dzieckiem uczestniczącym w postępowaniu karnym

Rada Ekspertów przy Fundacji Dzieci Niczyje konsultowała i współtworzyła projekt Standardów, przeznaczonych dla prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania karne z udziałem małoletnich.

Prace trwały od marca do lipca 2013 r.

Dokument objął następujące zagadnienia:

1. W zakresie postępowania przygotowawczego:

a. Nadzór nad czynnościami Policji i innych organów prowadzących postępowanie sprawdzające i przygotowawcze

b. Wykonywanie praw pokrzywdzonego dziecka w postępowaniu karnym

c. Przesłuchanie dziecka

d. Inne czynności dowodowe z udziałem dziecka.

2. Postępowanie sądowe z udziałem małoletniego.

Fundacja postuluje, aby te standardy stały się wiążące dla prokuratorów prowadzących postępowania z udziałem dzieci.

Więcej informacji o spotkaniach Rady Ekspertów>>

 


 

2. Funkcjonariusze Policji:

Algorytm postępowania funkcjonariuszy Policji w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie

Fundacja Dzieci Niczyje uczestniczyła w pracach nad stworzeniem narzędzia do szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz algorytmu działania funkcjonariusza Policji w trakcie interwencji domowej. Inicjatorem prac nad tym dokumentem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a brały w nich udział także Komenda Główna Policji oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Prace nad dokumentem trwały od maja do lipca 2013 r.

W toku prac przeanalizowano rozwiązania do szacowania ryzyka przyjęte w innych krajach:

 • SARA - The Spousal Assault Risk Assessment (Kanada). Jest to kwestionariusz służący ocenie ryzyka napaści ze strony małżonka na partnera, dzieci, pozostałych członków rodziny czy jakąkolwiek inną bliską osobę.
 • Zintegrowany System Monitorowania Przemocy wobec kobiet – VPR i VPER z Hiszpanii,
 • MARAC - Multi-Agency Risk Assessment Conferences, interdyscyplinarne zespoły ds. oceny ryzyka ze Szwecji,
 • DVSI - Domestic Violence Screening Instrument z USA,
 • Danger Assessment opracowane przez J.C. Campbell.

 Opracowany kwestionariusz oraz logarytm mają służyć podejmowaniu przez Policjantów skutecznej interwencji w sytuacji przemocy oraz poprawie bezpieczeństwa dziecka w trakcie interwencji. Funkcjonariusze zostaną przeszkoleni w tym zakresie.

W sierpniu 2013 r. w województwie lubuskim przeprowadzony zostanie pilotaż programu.

Do końca roku 2013 r. narzędzie do szacowania ryzyka przemocy ma otrzymać każdy policjant w Polsce.

Więcej informacji o algorytmie TUTAJ>>

 

Fundacja przygotowała raport „Ochrona małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi” z wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie zwalcza­nia niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludź­mi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Raport jest podsumowaniem  programu „Monitoring wdrażania unijnych dyrektyw dotyczących ochrony praw dzieci - ofiar przestępstw”. 

Treść raportu - tutaj >>

Załącznik nr 1: Tabela wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrek­tywy 2011/36/EU - tutaj >>

Załącznik nr 2: Tabela wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrek­tywy 2011/92/EU - tutaj >>

Ochrona małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi

(Wnioski) - tutaj >>

Projekt „Monitoring wdrażania unijnych dyrektyw dotyczących ochrony praw dzieci – ofiar przestępstw” był finansowany z grantu Fundacji im. S. Batorego