Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Zmiany w ustawie o pa?stwowej kompensacie przys?uguj?cej ofiarom niektórych przest?pstw

W dniu 24 wrze?nia 2015 r. Prezydent podpisa? ustaw? o zmianie ustawy o pa?stwowej kompensacie przys?uguj?cej ofiarom niektórych przest?pstw, ustawy - Kodeks post?powania cywilnego oraz ustawy o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych. Kompensat? przyznaje si? gdy osoba uprawniona nie mo?e uzyska? pokrycia utraconych zarobków, innych ?rodków utrzymania lub innych kosztów od sprawcy lub sprawców czynu zabronionego, z tytu?u ubezpieczenia lub ze ?rodków pomocy spo?ecznej, niezale?nie od tego, czy sprawca lub sprawcy czynu zabronionego zostali ustaleni. Osob? uprawnion? jest poszkodowany lub jego osoba najbli?sza.

Zmiany dotycz?: poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy, usuni?cia lub zmiany przepisów niejasnych, sprzecznych z wi???cym Polsk? prawem mi?dzynarodowym, dodania unormowa?, które m.in. podwy?sz? maksymaln? kwot? kompensaty, umo?liwi? domaganie si? zaliczki na poczet koniecznych wydatków bie??cych, wyd?u?? termin do sk?adania wniosku o wyp?at? kompensaty.

Ustawa wejdzie w ?ycie 13 stycznia 2016 r..

Z tre?ci? ustawy zmieniaj?cej mo?na zapozna? si? TUTAJ>>