Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Zmiany w kwestii ustanowienia kuratora procesowego dla dziecka

Prace nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opieku?czy okre?laj?cym osoby, które s?d mo?e ustanowi? kuratorem, regulowa? kwestie zwi?zane z przekazywaniem przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu post?powania i wynagrodzenia nale?nego kuratorowi nie zako?czono w obecnej kadencji Sejmu.

Zgodnie z zasad? dyskontynuacji prac parlamentarnych, w nowym parlamencie prace nad projektem nie b?d? wznowione.

Projekt by? obj?ty sta?ym monitoringiem Fundacji. >>