Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Zmiany dot. kompensaty dla ofiar przest?pstw

Trwaj? prace parlamentarne nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o pa?stwowej kompensacie przys?uguj?cej ofiarom niektórych przest?pstw oraz ustawy - Kodeks post?powania cywilnego.

Projekt dotyczy poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy, usuni?cia lub zmiany przepisów niejasnych, sprzecznych z wi???cym Polsk? prawem mi?dzynarodowym, dodania unormowa?, które m.in. podwy?sz? maksymaln? kwot? kompensaty, umo?liwi? domaganie si? zaliczki na poczet koniecznych wydatków bie??cych, wyd?u?? termin do sk?adania wniosku o wyp?at? kompensaty. Projekt jest procedowany w podkomisji nadzwyczajnej. 13 maja 2015 r. odby?a si? dyskusja ogólna o proponowanych zmianach.

Fundacja monitoruje prace parlamentarne nad tym projektem>>