Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Wchodzi w ?ycie ustawa o nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W dniu 25 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisa? ustaw? o nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która wprowadza w ka?dym powiecie obowi?zek posiadania punktów pomocy nieodp?atnej prawnej. Pomoc udzielana b?dzie osobom spe?niaj?cym warunki okre?lone w ustawie, czyli maj?cym przyznane ?wiadczenie z pomocy spo?ecznej, posiadaj?cym Kart? Du?ej Rodziny, b?d?cym weteranami lub kombatantami, maj?cym do 25 lat lub od 65 lat oraz którzy wyniku wyst?pienia kl?ski ?ywio?owej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znale?li si? w sytuacji zagro?enia lub ponie?li straty.

Pomoc b?dzie udzielana przez adwokatów i radców prawnych lub przez organizacje pozarz?dowe, w których porad mog? udziela? tak?e magistrzy prawa oraz doradcy podatkowi.

Nieodp?atna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowi?zuj?cym stanie prawnym, o przys?uguj?cych jej uprawnieniach lub o spoczywaj?cych na niej obowi?zkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi?zania jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporz?dzeniu projektu pisma z wy??czeniem pism procesowych w tocz?cym si? post?powaniu przygotowawczym lub s?dowym i pism w tocz?cym si? post?powaniu s?dowoadministracyjnym, lub sporz?dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów s?dowych lub ustanowienie pe?nomocnika z urz?du w post?powaniu s?dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post?powaniu s?dowoadministracyjnym.

Cz??? przepisów wesz?a w ?ycie ju? w dniu 31.08.2015 r. Dotycz? one podpisania porozumie? z okr?gowymi radami adwokackimi i okr?gowymi izbami radców prawnych oraz og?oszenia konkursów na powierzenie zadania prowadzenia po?owy punktów nieodp?atnej pomocy prawnej organizacjom pozarz?dowym, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Ostateczny termin wyboru organizacji pozarz?dowych mija, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, w dniu 15 grudnia 2015 r.

Ustawa w ca?o?ci wejdzie w ?ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Fundacja monitorowa?a proces legislacyjny od projektu przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci do zako?czenia prac w parlamencie.

Pe?na tre?? przepisów znajduje si? TUTAJ>>