Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Ustawa o zdrowiu publicznym

Fundacja zg?osi?a swoje uwagi do projektu ustawy o zdrowiu publicznym, przekazanego do konsultacji spo?ecznych.

Zdaniem Fundacji projekt nie uwzgl?dnia w Narodowym Planie Zdrowia profilaktyki zagro?e? dla zdrowia dzieci, zw?aszcza tych najm?odszych. Ma to istotne znaczenie w kontek?cie profilaktyki krzywdzenia ma?oletnich. Najm?odsze z nich (w wieku od 0 do 6 roku ?ycia) nie zawsze pozostaj? pod opiek? jakiejkolwiek instytucji opieku?czej, edukacyjnej, wychowawczej. Cz?sto jedynym miejscem, z którym s? w sta?ym kontakcie, jest s?u?ba zdrowia. Zdaniem Fundacji, by  umo?liwi? odpowiednie dzia?ania lekarzy, piel?gniarek, po?o?nych w tym zakresie, nale?y stworzy? rozwi?zanie systemowe. Narodowy Plan Zdrowia by?by idealnym miejscem, w którym profilaktyka krzywdzenia dzieci uj?ta zosta?aby jako zadanie pa?stwa z zakresu zdrowia publicznego.

Fundacja zwróci?a si? tak?e o poszerzenie udzia?u organizacji pozarz?dowych w zespo?ach opiniodawczo-doradczych oraz Radzie do spraw Zdrowia Publicznego, których utworzenie przewiduje projekt.

Fundacja b?dzie monitorowa? dalsze prace legislacyjne nad projektem, zg?osi?a tak?e zainteresowanie tymi pracami w trybie ustawy o dzia?alno?ci lobbingowej.

Tre?? projektu ustawy>>

Tre?? wyst?pienia Fundacji>>