Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Procedury post?powania z osob?, która dozna?a przemocy seksualnej

Przedstawicielka Fundacji uczestniczy?a w spotkaniu u Pe?nomocnika Rz?du do spraw Równego Traktowania. Przedmiotem dyskusji by?y nowopowstaj?ce procedury post?powania z osob?, która dozna?a przemocy seksualnej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, Ministerstwa Zdrowia, Komendy G?ównej Policji, Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Procedury dotycz? post?powania placówek medycznych oraz Policji w odniesieniu do pokrzywdzonych przemoc? seksualn?. Uwagi Fundacji dotyczy?y uwzgl?dnienia w tych dokumentach specyficznych potrzeb ma?oletniego pokrzywdzonego.

Prace nad procedurami trwaj?.