Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Pomoc prawna - prace w Sejmie

13 maja odby?o si? pierwsze czytanie rz?dowego projektu ustawy o nieodp?atnej pomocy prawnej, nieodp?atnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spo?ecze?stwa.

Uzasadnienie projektu ustawy zosta?o przedstawione przez Ministra Sprawiedliwo?ci.

W obecnym brzmieniu projekt zak?ada, ?e pomoc prawna b?dzie udzielana zarówno przez adwokatów i radców prawnych, jak i organizacje pozarz?dowe, spe?niaj?ce okre?lone w ustawie kryteria. W organizacjach tych pomocy prawnej b?d? mogli udziela? magistrowie prawa, z co najmniej 3 letnim do?wiadczeniem w wykonywaniu czynno?ci bezpo?rednio zwi?zanych ze ?wiadczeniem pomocy prawnej, niekarani za przest?pstwo umy?lne oraz korzystaj?cy z pe?ni praw publicznych oraz z pe?nej zdolno?? do czynno?ci prawnych.

Projekt zosta? skierowany do Komisji Samorz?du Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwo?ci i Praw Cz?owieka.

Fundacja monitoruje prace parlamentarne nad tym projektem>>