Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Pomoc prawna – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci

Przedstawicielka Fundacji uczestniczy?a w spotkaniu zorganizowanym dla organizacji pozarz?dowych w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci.

Podczas spotkania organizacje pozarz?dowe wystosowa?y swoje krytyczne pogl?dy na temat projektu ustawy o nieodp?atnej pomocy prawnej, nieodp?atnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spo?ecze?stwa.