Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Pomoc i informacja prawna

Rada Ministrów przyj??a projekt ustawy o nieodp?atnej pomocy prawnej, nieodp?atnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spo?ecze?stwa, przed?o?ony przez ministra sprawiedliwo?ci.

Projekt budzi, zw?aszcza w ?rodowisku organizacji pozarz?dowych, bardzo du?e w?tpliwo?ci. Tak?e Fundacja wyrazi?a swoje negatywne stanowisko wobec proponowanego ukszta?towania systemu pomocy prawnej. G?ównymi argumentami przeciwko nowym regulacjom jest zbyt w?ski katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy prawnej oraz przyznanie prawa do jej udzielania wy??cznie adwokatom i radcom prawnym, z pomini?ciem przedstawicieli organizacji pozarz?dowych.

Fundacja monitoruje prace nad ustaw?>>