Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego

8 kwietnia 2015 r. wesz?a w ?ycie Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i ?wiadka.

Ustawa okre?la zasady, warunki i zakres stosowania ?rodków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego i ?wiadka oraz osób im najbli?szych w zwi?zku z tocz?cym si? lub zako?czonym post?powaniem karnym (w tym karnoskarbowym), je?li istnieje zagro?enie dla ich ?ycia lub zdrowia.

S? to: ochrona na czas czynno?ci procesowej, ochrona osobista, pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu oraz zwi?zana z ni? pomoc finansowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb ?yciowych, potrzeb mieszkaniowych lub na uzyskanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej.

Ustawa przewiduje tak?e zapewnienie pomocy psychologicznej ?wiadczonej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach zmian Kodeksu post?powania karnego wprowadzono ?rodki o charakterze procesowym np. zasad? stanie si? zachowanie poufno?ci danych adresowych tych osób. Ponadto wprowadzono mo?liwo?? przes?uchania w formie wideokonferencji tak?e wtedy, gdy istnieje ryzyko oddzia?ywania obecno?ci oskar?onego na ?wiadka.

Przepisy ustawy wprowadzaj? tzw. Europejski Nakaz Ochrony (zgodnie z dyrektyw? Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE). Gwarantuje to osobom chronionym, przenosz?cym si? do innego pa?stwa cz?onkowskiego, mo?liwo?? obj?cia ich w nowym miejscu zamieszkania odpowiednimi ?rodkami ochrony, identycznymi z tymi, którymi by?y obj?te w poprzednim pa?stwie.

Do ustawy wprowadzono tak?e regulacje wynikaj?ce z wdro?enia do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE, w tym m.in. rozwi?zania dotycz?ce:

  • rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wst?pienia w prawa zmar?ego pokrzywdzonego (chodzi o osoby pozostaj?ce na utrzymaniu pokrzywdzonego);
  • pouczenia o przys?uguj?cych uprawnieniach i obowi?zkach;
  • prawa do informacji o sprawie, np. o ucieczce skazanego z zak?adu karnego;
  • prawa do t?umaczenia pisemnego niektórych dokumentów;
  • prawa do udzia?u osoby trzeciej w czynno?ciach post?powania przygotowawczego.

Z ustaw? mo?na si? zapozna? tu>>