Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Nieodp?atna pomoc prawna – prace w Senacie

Na posiedzeniu w dniu 24.07.2015r. Senat wprowadzi? poprawki do ustawy o nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zmiany obj??y w szczególno?ci wykre?lenie z zakresu pomocy sporz?dzenia projektu pisma wszczynaj?cego post?powanie s?dowe lub s?dowo-administracyjne oraz zapisu o tym, i? pomoc udzielona w ramach ustawy nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono te? bardziej szczegó?owe rozumienie kl?ski ?ywio?owej, powo?uj?c si? na ustaw? o stanie kl?ski ?ywio?owej. 

Pozosta?e zmiany m.in. uszczegó?awiaj? zasady wspó?pracy powiatu z samorz?dami adwokackimi i radcowskimi.

Ustawa wraz z poprawkami wróci?a do Sejmu i czeka na wyznaczenie terminu rozpatrzenia poprawek Senatu.

Fundacja monitoruje prace parlamentarne nad tym projektem>>