Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Nieodp?atna pomoc prawna

Sejm uchwali? ustaw? o nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.  

Ustawa przewiduje bezp?atn? pomoc prawn? dla osób niezamo?nych, osób m?odych do 26. roku ?ycia, seniorów, którzy uko?czyli 65. rok ?ycia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Du?ej Rodziny i ofiar kl?sk ?ywio?owych.

Pierwotnie projekt zawiera? tak?e element informacji prawnej w postaci infolinii, prowadzonej przez organizacje pozarz?dowe. Jeszcze na etapie prac podkomisji zdecydowano jednak o jej wykre?leniu.

Ustawa wprowadza od stycznia 2016 r. ponad 1,5 tys. powiatowych punktów, w których b?d? udzielane bezp?atne porady. Pomoc b?d? ?wiadczy? adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem. W szczególnych wypadkach b?d? to aplikanci adwokaccy i radcowscy. Powiat na swoim terenie b?dzie móg? powierzy? prowadzenie po?owy punktów bezp?atnej pomocy prawnej organizacjom pozarz?dowym. W punktach tych - obok pomocy adwokatów i radców - b?dzie mo?liwe tak?e uzyskanie porad dotycz?cych prawa podatkowego, udzielanych przez doradców podatkowych. W organizacjach b?d? tak?e mog?y udziela? pomocy osoby, które uko?czy?y wy?sze studia prawnicze, maj?ce co najmniej trzyletnie do?wiadczenie w ?wiadczeniu pomocy prawnej.

Nowa ustawa porusza kwestie edukacji prawnej spo?ecze?stwa. Programy edukacyjne w formie kampanii spo?ecznych maj? by? realizowane we wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi, uczelniami i prawniczymi samorz?dami zawodowymi.

Prace nad ustaw? kontynuowane b?d? w Senacie.

Fundacja monitoruje prace parlamentarne nad tym projektem>>