Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Kwestionariusz do oceny potrzeb pokrzywdzonych

W dniu 9 listopada 2015 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci Pan Wojciech W?grzyn zaakceptowa? wzór Kwestionariusza oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony.

Przygotowanie kwestionariusza stanowi realizacj? obowi?zku wskazanego w art. 22 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 pa?dziernika 2012 r. ustanawiaj?cej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przest?pstw.

Kwestionariusz ma by? narz?dziem wspomagaj?cym ocen? szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w post?powaniu karnym oraz ma pomóc w podj?ciu decyzji o niezb?dnej i w?a?ciwej formie pomocy dla osoby pokrzywdzonej.

Pan Minister wyst?pi? równie? do Prokuratora Generalnego oraz Komendanta G?ównego Policji z pro?b? o w??czenie kwestionariusza do praktyki dzia?ania organów post?powania karnego.

Departament Wspó?pracy Mi?dzynarodowej i Praw Cz?owieka zwróci? si? tak?e do Departamentu Legislacyjnego o podj?cie dzia?a? w kierunku zmiany KPK poprzez wprowadzenie instytucji indywidualnej oceny potrzeb pokrzywdzonego .

Obecnie trwaj? prace nad zmianami w Komentarzu do kwestionariusza. Komentarz oraz wzór kwestionariusza zostanie wkrótce umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo?ci.

Fundacja Dzieci Niczyje bra?a udzia? w pracach nad kwestionariuszem w ramach Rady do spraw Pokrzywdzonych Przest?pstwem przy Ministrze Sprawiedliwo?ci.