Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Kurator procesowy dla dziecka - pierwsze czytanie projektu

Odby?o si? pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji KRiO, dotycz?cego instytucji kuratora procesowego dla ma?oletniego.

Projekt zak?ada wprowadzenie do KRiO przepisów dotycz?cych kwalifikacji, wynagrodzenia kuratora, a tak?e obowi?zków informacyjnych wzgl?dem rodzica wy??czonego z post?powania.

Teraz projekt b?dzie procedowany w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Projekt jest obj?ty sta?ym monitoringiem Fundacji.

Transmisja posiedzenia Sejmu (pkt 21 porz?dku dziennego)>>