Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Kurator procesowy – dalsze prace parlamentarne

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opieku?czy trafi? do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W czerwcu 2015 r. wp?yn??o stanowisko rz?du w sprawie projektu.

Projekt okre?la osoby, które s?d mo?e ustanowi? kuratorem procesowym, reguluje kwestie zwi?zane z przekazywaniem rodzicom dziecka informacji o przebiegu post?powania i zawiera postanowienia dotycz?ce wynagrodzenia nale?nego kuratorowi.

Projekt jest obj?ty sta?ym monitoringiem Fundacji. >>