Change language English Polski

 

Dzia?ania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

Wi?cej

Aktualności

 • Wyj?tkowych ?wi?t Bo?ego Narodzenia!

  2015-12-01

  Blisko?ci, ciep?a i ?wi?tecznej magii!

  czytaj dalej »
 • Kwestionariusz do oceny potrzeb pokrzywdzonych

  2015-11-11

  W dniu 9 listopada 2015 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci Pan Wojciech W?grzyn zaakceptowa? wzór Kwestionariusza oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony.

  czytaj dalej »
 • Zmiany w kwestii ustanowienia kuratora procesowego dla dziecka

  2015-10-29

  Prace nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opieku?czy okre?laj?cym osoby, które s?d mo?e ustanowi? kuratorem, regulowa? kwestie zwi?zane z przekazywaniem przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu post?powania i wynagrodzenia nale?nego kuratorowi nie zako?czono w obecnej kadencji Sejmu.

  czytaj dalej »
 • Wchodzi w ?ycie ustawa o nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

  2015-10-17

  W dniu 25 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisa? ustaw? o nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która wprowadza w ka?dym powiecie obowi?zek posiadania punktów pomocy nieodp?atnej prawnej. Pomoc udzielana b?dzie osobom spe?niaj?cym warunki okre?lone w ustawie, czyli maj?cym przyznane ?wiadczenie z pomocy spo?ecznej, posiadaj?cym Kart? Du?ej Rodziny, b?d?cym weteranami lub kombatantami, maj?cym do 25 lat lub od 65 lat oraz którzy wyniku wyst?pienia kl?ski ?ywio?owej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znale?li si? w sytuacji zagro?enia lub ponie?li straty. 

  czytaj dalej »
 • Zmiany w ustawie o pa?stwowej kompensacie przys?uguj?cej ofiarom niektórych przest?pstw

  2015-10-16

  W dniu 24 wrze?nia 2015 r. Prezydent podpisa? ustaw? o zmianie ustawy o pa?stwowej kompensacie przys?uguj?cej ofiarom niektórych przest?pstw, ustawy - Kodeks post?powania cywilnego oraz ustawy o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych. Kompensat? przyznaje si? gdy osoba uprawniona nie mo?e uzyska? pokrycia utraconych zarobków, innych ?rodków utrzymania lub innych kosztów od sprawcy lub sprawców czynu zabronionego, z tytu?u ubezpieczenia lub ze ?rodków pomocy spo?ecznej, niezale?nie od tego, czy sprawca lub sprawcy czynu zabronionego zostali ustaleni. Osob? uprawnion? jest poszkodowany lub jego osoba najbli?sza. 

  czytaj dalej »